Saturday, March 28, 2015

Ciri Utama Ujian
Bagi memastikan sesuatu ujian mengumpul bukti dengan berkesan, ujian berkenaan mestilah sah, boleh dipercayai, objektif, boleh ditadbir dan mudah ditafsir.
2.1 Kesahan Ujian
Soalan ujian mestilah relevan dan menguji apa yang hendak diuji. Soalan juga mestilah seimbang dari segi bilangan berdasarkan tajuk dan sub-tajuk kandungan yang diajar. Justeru, soalan yang dibina mestilah menepati objektif dan kandungan sesuatu kursus.
Kesahan merujuk kepada sejauh mana ujian mengukur apa yang hendak diukur. Sebagai contoh, jika pensyarah memberi satu ujian kepada pelajar bagi menentukan tahap kefahaman membaca berasaskan petikan rencana, ujian tersebut mestilah dengan sebenarnya mengukur kefahaman membaca. Isu kesahan boleh dilihat daripada tiga aspek iaitu kesahan kandungan, kesahan gagasan dan kesahan berkaitan kriteria.

Kesahan Kandungan

Kesahan kandungan merujuk sejauh mana sesuatu ujian merangkumi domain kandungan yang hendak dinilai. Kandungan sesuatu ujian perlu merupakan sampel ‘representative’ kandungan bidang yang ingin diukur. Untuk menentukan ujian yang digunakan meliputi kandungan bidang yang diuji, pensyarah perlu menakrifkan kurikulum dan isi pelajaran kursus yang diajar.

Kandungan kursus biasanya luas. Oleh itu, pensyarah boleh menggunakan teknik persampelan kandungan bagi mewakili kandungan kursus. Pensyarah boleh merangka Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) bagi menggambarkan kadar tingkah laku yang perlu diuji bagi mewakili kandungan kursus. Pendapat pakar, misalnya profesor dalam bidang berkaitan boleh digunakan bagi memastikan ujian yang dibina mempunyai kesahan kandungan yang tinggi
.
Kesahan Gagasan

Gagasan merupakan sekumpulan konsep yang ada pada fikiran tetapi kita tidak dapat dilihat objeknya secara langsung seperti pencapaian, kecerdasan dan kreativiti. Setiap gagasan pendidikan mengandungi konsep-konsep yang rumit yang terdiri daripada banyak faktor yang saling berkait dan sukar dicerakinkan. Setiap gagasan mungkin diperlihatkan dalam suatu situasi tetapi tidak pada situasi lain. Sebab itu, tidak ada satu ujian yang boleh mengukur sesuatu gagasan dengan tepat.
Oleh kerana gagasan tidak dapat dilihat, pengukuran ke atasnya juga tidak dapat dilakukan secara langsung. Bagaimanapun terdapat ciri-ciri atau kesan yang dapat dicerap daripada sesuatu gagasan. Misalnya, gagasan penguasaan pelajar dalam kursus Bahasa Inggeris. Pensyarah boleh mencerap kesan gagasan penguasaan pelajar tersebut yang ditunjukkan oleh ciri-ciri seperti bilangan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris yang dikuasai, kebolehan pelajar membina ayat mudah dalam Bahasa Inggeris dan kebolehan pelajar membincangkan sesuatu isu dalam Bahasa Inggeris Oleh itu, gagasan boleh diukur dan diuji secara tidak langsung berasaskan kesan-kesan atau ciri-ciri yang terhasil dari kewujudannya. Dengan itu, kesahan gagasan bagi ujian penguasaan Bahasa Inggeris boleh ditentukan dengan menghitung pertalian antara skor ujian itu dengan pencapaian dalam ujian perbendaharaan kata Bahasa Inggeris dan pembinaan ayat dalam Bahasa Inggeris.

Kesahan Berkaitan Dengan Kriteria

Kesahan berkaitan dengan kriteria merujuk kepada sejauh mana kaitan antara pencapaian dalam sesuatu ujian dengan kriteria luaran yang berkecuali. Kesahan berkaitan dengan kriteria mempersoalkan sama ada ujian sah mengukur kriteria yang hendak diukur. Sekiranya kriteria luaran yang berkecuali sebenarnya sah bagi mengukur kriteria yang hendak diukur, maka kaitan yang bererti antara ujian dengan kriteria luaran tersebut menunjukkan kesahan berkaitan dengan kriteria.

Terdapat dua jenis kriteria yang boleh digunakan. Kriteria serentak ialah kriteria yang ditunjukkan pada masa yang sama atau hampir sama dengan pengukuran yang dikenakan ke atas kriteria tersebut. Kriteria jangkaan ialah kriteria yang ditunjukkan pada satu selang masa selepas pengukuran dikenakan ke atas ujian tersebut. Sebagai contoh, ujian Matematik di universiti dikatakan mempunyai kesahan serentak yang tinggi sekiranya pencapaian pelajar dalam ujian tersebut konsisten dengan pencapaian cemerlang dalam satu lagi ujian Matematik lain yang menguji kemahiran Matematik yang sama, yang ditadbirkan serentak. Ujian tersebut juga dikatakan mempunyai kriteria jangkaan yang tinggi sekiranya pencapaian pelajar dalam ujian konsisten dengan prestasi dalam Matematik sepanjang karier selepas pelajar bergraduat nanti.

Tuesday, July 24, 2012

Perbezaan Rujukan Norma dan Rujukan Kriteria


Ujian Rujukan Norma (URN) bertujuan untuk membandingkan pelajar antara pelajar/kumpulan manakala Ujian Rujukan Kriteria (URK) bertujuan untuk melihat perbandingan melalui kriteria tertentu. Berikut adalah perbezaan antara URN dan URK.

1. KONSEP

URN - Membandingkan pencapaian pelajar dengan pelajar/kumpulan yg lain.

URK - Membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria tertentu.

2. TUJUAN

URN - Banding pencapaian antara pelajar/kumpulan pelajar
- Tentukan pencapaian lulus/gagal, lemah/sederhana/cemerlang
- Pilih pelajar utk iktiraf - beri sijil

URK - Tentukan tahap penguasaan kemahiran mengikut kriteria yg ditetapkan
- Baiki P&P berdasarkan keputusan ujian

3. CIRI-CIRI SOALAN

URN - Bermula dengan mudah - sederhana - dan sukar dan mempunyai indeks diskriminasi yg tinggi

URK - Hampir sama peringkat kesukaran dan berdasarkan kriteria/objektif pelajaran

4. CIRI-CIRI UJIAN

URN - Penentuan gred

URK - Tiada gred - lulus/gagal sahaja


5. CAKUPAN

URN - Meliputi tajuk/kandungan yang lebih luas

URK - Tumpuan kpd tajuk khusus

6. CONTOH UJIAN

URN - Peperiksaan Penggal, UPSR, PMR, SPM, STPM

URK - Ujian pendek, tugasan, latihan dan soal jawab dlm bilik darjah

Monday, July 2, 2012

Masalah Sifat Allah

Perbahasan menganai sifat Allah menjadi polemik di kalangan mazhab aqidah dengan pendapat yang berbeza-beza. Dalam catatan ini akan dibentangkan serba sedikit berkenaan dengan pendapat-pendapat tersebut untuk dibuat perbezaan antara mereka.

Muktazilah

Mereka menafikan sepenuhnya Allah mempunyai sifat-sifat, malah mereka mahukan Allah dibersihkan sepenuhnya daripada sifat2 tersebut kerana jika Allah bersifat seperti makhluk maka tiada beza dengan makhluk. Pada mereka sifat Allah hanyalah nama-nama sahaja dan bukan sifat.

Hujah mereka jika Allah mempunyai sifat tanpa ditakwil maka jadilah banyak qadim (ta'adud al-qudama') kerana setiap sifat adalah qadim. Ia juga membawa kepada fahaman Allah tersusun drpd dzat dan sifat.

Allah mengetahui, berkuasa dan hidup melalui dzat bukan melalui sifai ilm, qudrah, hayah dan lain-lain. Oleh itu mereka sifatkan Allah sebagai 'serba tidak' seperti tidak berjisim dan segala sifat thubutiyyah itu adalah idofah

Asha'irah

Menthabitkan Allah dengan sifat-sifat dzat sahaja seperti qudrah, iradah dan sebagainya tetapi tidak pada sifat perbuatan seperti khalq, rizq dan sebagainya. Ini kerana sifat bersemayam (istiwa') turun (nuzul) perlu ditakwilkan kerana ia menyerupai makhluk.

Pandangan Ibn Taymiyyah

Ibn Taymiyyah berpendapat Allah mestilah disifatkan dengan semua sifat yang wujud di dalam al-Qur'an dan hadith tanpa memerlukan sebarang takwilan dan beliau mempersoalkan apa perlunya akal untuk mentakwilkan nas-nas yang diwahyukan oleh Allah. Beliau sangat mementingkan manhaj an-nassi daripada manhaj al-aqli dengan menyedari bahawa Allah sama sekali tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat makhluk.

Ibn Taymiyyah menolak sebarang usaha untuk mentakwilkan sifat Allah kerana beliau menolak peranan akal sebagai penghukum dan penentu kepada ayat-ayat al-Qur'an dan akal hanyalah untuk mengakui dan memperkukuhkan nas sahaja tidak sampai untuk mengatasinya. Beliau menentang penafian Muktazilah terhadap sifat Allah kerana tidak mungkin ada persamaan antara sifat Allah dan makhluk dan sifat Allah ialah sifat-sifat yang sesuai dengan-Nya sahaja.

Beliau juga mengkritik sikap Asha'irah yang menafikan sifat-sifat seperti ghadab, mahabbah, dan juga takwilan seperti yadd, al-wajh dan lain2 kerana menyebabkab Allah berjisim kerana akal boleh menerima sifat-sifat sedemikian secara zahir dengan syarat makna itu sesuai bagi Allah s.w.t.

Ibn Taymiyyah dengan tegas berpendapat sifat-sifat yang disebut oleh nas-nas itu adalah qadim lagi azali.

Tuesday, December 13, 2011

PAFA


Perkara Asas Fardu Ain (PAFA)

PENGENALAN

Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) ialah beberapa perkara yang terpenting dari Fardu Ain yang berkaitan dengannya, yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. PAFA hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid / pelajar benar-benar mengetahui, memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yangditetapkan oleh syarak.

TUJUAN

Mengenalpasti murid/pelajar yang lemah dalam kefahaman dan amalan Perkara Asas Fardu Ain, kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna.

Mempastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam Perkara Asas Fardu Ain. Dengan perkataan lain, menentukan kejayaan 100%.

Menimbulkan dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati amalan kehidupan sehari-hari.

Merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan

SYARAT

Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) dijalankan dalam ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah.

Penilaian dijalankan sendiri oleh guru mata pelajaran Pendidikan Islam di kelas masing-masing sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut sebagaimana yang telah ditetapkan.

5. Soalan dan jawapan penilaian adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam buku panduan. Soalan dan jawapan tersebut tidak rahsia. Murid-murid hendaklah diberitahu lebih awal.

6. Tempuh penilaian bermula dari hari pertama pada penggal pertama persekolahan dalam tahun peperiksaan berkenaan, dan berakhir sebulan sebelum tarikh peperiksaan bertulis dijalankan.

7. Sepanjang tempuh penilaian tersebut, murid hendaklah diberi masa, peluang dan bimbingan yang secukupnya untuk mengulang, memperbetulkan dan memperbaiki kesalahan dan kelemahan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kelemahan dengan jaya, betul dan sempurna.

8. Pencapaian murid hendaklah dicatat dari masa ke semasa secara kemaskini dalam Borang Individu dan Borang Berkelompok. Catatan tersebut adalah rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid/pelajar.

Suatu penyetaraan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri/ Bahagian/ Daerah sebagai sebahagian dari tugas penyeliaan harian biasa. Penyetaraan adalah untuk tujuan pengesahan dan pelaporan penilaian.

Pencapaian LULUS dalam sesuatu KOD/TAJUK ialah apabila murid faham dan dapat mengamalkan kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang PALING MINIMUM sekira-kira 'SAH' di segi Syara'.

Murid /Pelajar diakui LULUS dalam keseluruhan penilaian Perkara Asas fardu Ain apabila mereka berjaya memahami dan mengamalkan semua KOD/TAJUK soalan yang ditetapkan.

12.Pihak sekolah hendaklah melaporkan keputusan penilaian kepada Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran menurut prosedur biasa yang ditetapkan.

13.Kementerian Pelajaran akan melaporkan pernyataan 'LULUS' atau 'GAGAL' dalam keputusan atau sijil peperiksaan. Pernyataan tersebut tidak mengubah atau menjejaskan sistem penggredan dan agregat keputusan peperiksaan yang sedang berjalan sekarang.

Wednesday, November 2, 2011

Perbezaan 4P


PENTAKSIRAN

Pentaksiran ialah proses pengumpulan maklumat untuk membuat keputusan berdasarkan sesuatu peraturan atau piawaian.

Pentaksiran meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri yang diperolehi seseorang individu

Pentaksiran membawa maksud yang berbeza daripada penilaian iaitu skop penilaian lebih luas daripada penilaian

Pentaksiran termasuk penilaian formal dan tak formal

Mengukur dan menilai adalah aktiviti penaksiran terhadap proses pengajaran dan pembelajaran

Di bilik darjah penaksiran ialah proses mengumpul dan menafsir maklumat tentang pelajar untuk membuat keputusan yang dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran

Pentaksiran termasuk penilaian formal dan tak formal.

PENILAIAN

Penilaian ialah keseluruhan proses pengumpulan maklumat yang berguna untuk digunakan di dalam membuat keputusan.

penilaian adalah proses mengenalpasti, memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita.

Penilaian menentukan jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu program pendidikan. Penilaian merupakan pertimbangan profesional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan.

Dari segi pengajaran dan pembelajaran, penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran dicapai.

Contoh seorang guru menilai pelajarnya sama ada pandai atau tidak berdasarkan markah yang diperolehi oleh pelajar dan rekod sebelumnya

Dalam pendidikan proses penilaian melibatkan:

Perancangan yang rapi bagi menilai perkara & objektif pembelajaran aktiviti penilaian termasuk analisis hasil pengukuran kuantitatif & kuaalitatif tingkahlaku dan membuat pertimbangan nilai terhadap tingkahlaku itu

Penilaian ke atas murid adalah lebih daripada pengukuran atau pengujian dan memberi makna yang sangat luas

Dalam bilik darjah penilaian:

Proses mengumpul maklumat tentang strategi atau aktiviti P@P

Menganalisis/membuat keputusan dan merancang tindakan sewajar

Proses yang sistematik untuk dapatkan maklumat bagi tentukan pencapaian sesuatu objektif & arah P@P

PENGUKURAN

Pengukuran ialah prosedur untuk menggambarkan ciri-ciri atau tingkah laku yang diukur dengan menggunakan NOMBOR supaya terdapat pertalian antara dunia nyata dengan apa yang diukur mengikut peraturan tertentu seperti memperuntukan markah kepada pelajar selepas diberi ujian

Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. Dalam pengajaran dan pembelajaran, kewujudan ciri “penguasaan” sesuatu isi yang diajar oleh guru kepada pelajar dikuantifikasikan dengan memberi skor ujian

Dalam pengajaran fungsi pengukuran adalah seperti berikut:

i. Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang diperolehi

ii. Mengesan hasil-hasil kemahiran yang diperolehi

iii. Mengesan kemahiran yang dicapai dalam aspek pembelajaran yang lain

Dari segi pentadbiran;

i. Mendapat maklumat untuk pengaliran (streaming) @ pengumpulan murid-murid

ii. Mendapat maklumat untuk bimbingan

iii. Mendapat maklumat untuk kecekapan guru

iv. Mendapat maklumat untuk rekod prestasi & rekod profil untuk maklumat kepada murid

PENGUJIAN

Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu pelajaran

Ia merupakan satu kaedah atau prosedur yang sistematik untuk membuat pemerhatian terhadap sampel tingkah laku seseorang dan memerihalkannya dengan satu skala nombor atau skala kategori.

Ujian adalah alat ukur. Ujian digunakan bagi mengukur ‘penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk ‘menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam satu mata pelajaran tertentu

Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi.

ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran .

Tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu, mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat

Untuk memastikan penilaian yang berkesan dan sempurna dalam pengajaran dan pembelajaran, pengujian yang berkualiti perlu dilaksanakan

Perbezaan Pengujian,Pengukuran Dan Penilaian

Jenis Perbezaan

Pengujian

Pengukuran

Penilaian

Pengertian

Proses menentukan perubahan tingkahlaku

Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan di antara pelajar

Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran

Tujuan

Menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu pembelajaran

Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan di antara pelajar

Memberi maklumat tentang pencapaian pelajar,objektif pelajaran,kaedah mengajar dan kurikulum

Kegunaan

Untuk menempatkan

pelajar ditempat yang sesuai

Untuk pengelasan, persijilan, dalam jmenempatkan pelajar dalam jurusan yang sesuai dan unutk penyelidikan

Untuk membaiki rancangan mengajar, kurikkulum, pengesanan punca kelemahan dan membuat ramalan

Bentuk

Pemerhatian, ujian, lisan dan bertulis

Ujian bertulis dengan markah dan gred

Jadual atau gred berdasarkan teknik perangkaan

Masa

Selepas sesuatu

Atau beberapa

pelajaran

Selepas beberapa

pelajaran

Sebelum semasadan selepas satu atau beberpa mata pelajaran

Proses Perlaksanaan

Persediaan ujian

Pemerhatian

pemeriksaan

Proses pengujian merekod markah dan memberi gred

Proses Pengukuran

Proses penganalisa

Prose interprestasi

Melapor tindakan

Fungsi

1. Kebertanggungjawaban

Penaksiran atau penilaian menyokong perjalanan sistem pendidikan dengan memberi maklum balas tentang keberkesanan sistem pendidikan yang sedang dijalankan.

Penaksiran memberi ruang untuk berkomunikasi dengan orang ramai tentang harapan mereka terhadap institusi pendidikan.

Orang ramai memperoleh kriteria kebertanggungjawaban yang boleh diukur dan sekolah dapat dilihat menepati piawaian yang ditetapkan.

2. Persijilan

Berbanding dengan kriteria atau piawaian yang telah ditetapkan, pelajar menunjukkan kecekapan dan kebolehan mereka dalam sesuatu bidang pembelajaran.

Pelajar dinilai dan keputusan diberi tentang sama ada pelajar berkenaan boleh diberikan sijil, dinaikkan ke kelas selanjutnya atau dimasukkan ke kelas pemulihan.

3. Pemulihan

Penaksiran digunakan untuk mencari punca kelemahan pelajar dan maklum balas yang didapati boleh membantu pelajar memperbaiki kelemahannya.

Maklum balas juga menunjukkan kepada kaedah pengajaran yang berlainan yang mungkin diambil untuk membantu pelajar belajar.

4. Memotivasikan pelajar

Penilaian juga memotivasikan pelajar untuk belajar.

Penaksiran alternatif melibatkan pelajar di dalam proses penilaian, membuat mereka sebagai orang yang berkepentingan.

Jenis Skala


JENIS SKALA

Skala merupakan penyukat atau alat untuk mengukur kuantiti seperti berat,panjang,tinggi,suhu badan, kekuatan gempa dan sebagainya

Satu prosedur atau konsep mencakupi sebarang aktiviti pengukuran melibatkan peruntukan nombor- nombor pada objek atau hasil satu tingkah laku

Contoh memperuntukan kod 1 untuk lelaki dan 2 untuk perempuan

Nombor yang diperuntukan tidak memberi apa-apa nilai sekadar membezakan objek

Satu perbezaan yang nyata antara ciri tingkah laku dengan sains fizikal ialah penggunaan jenis skala yang berbeza bagi membuat pengukuran

Sains tingkahlaku merangkumi fenomena yang pelbagai dan pengukuran ke atas sesuatu fenomena atau perlakuan

Skala terdapat dalam pelbagai bentuk pengukuran

Dalam pengukuran, kita mempunyai dua jenis pembolehubah yang asas iaitu:

i. Jenis kuantitatif

ii. Jenis kategori

Kedua-dua jenis pembolehubah ini boleh diukur menggunakan skala:

i. nominal,

ii. ordinal,

iii. sela atau

iv. nisbah.


1. Skala Nominal

Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling mudah dan merupakan bentuk pengukuran yang paling rendah boleh digunakan oleh ahli penyelidik.

Skala nominal membentuk nombor bagi menunjukkan kategori yang berlainan.

Sebagai Contoh: Guru ingin membahagikan ras pelajar dalam kelasnya kepada beberapa kategori:

nombor 1 - kategori Melayu,

nombor 2 - kategori Cina,

nombor 3 - kategori India

nombor 4 - lain-lain ras.

Pemberian nombor 1, 2, 3 atau 4 dan selanjutnya adalah untuk memudahkan analisis komputer atau pengenalan bagi setiap ras

Tidak bermakna 1 lebih baik atau superior dari 2 dan seterusnya.

Nombor hanya melambangkan kumpulan bagi sesuatu pembolehubah, seperti contoh yang diberikan ialah ras.

Apabila nombor digunakan untuk menamakan orang atau objek dan nombor ini tidak mempunyai apa-apa hubungan dalaman antara satu sama lain dari segi nilai maka skala pengukurannya disebut sebagai skala nominal.

Angka atau simbol yang mewakili kumpulan skala nominal boleh ditukarkan kepada nombor tanpa mengubah maklumat

2. Skala Ordinal

Pengukuran menggunakan skala ordinal akan menyusun data daripada yang rendah kepada yang tinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang iaitu susunan yang melambangkan satu bentuk hierarki.

Contoh:

Guru mungkin menyusun skor yang didapati dalam Ujian Bahasa Melayu dari markah yang tertinggi kepada markah yang terendah sekali.

Skala ordinal hanya menyusun mengikut hieraki untuk melambangkan perbezaan atau kedudukan sesuatu individu relatif kepada sesuatu individu yang lain.

Kedudukan skor atau kebolehan yang disusun itu tidak sama magnitudnya atau perbezaannya - hanya menunjukkan satu individu itu skornya dari atas atau dari bawah.

Berapa banyak lebihan atau kekurangan tidak dapat ditentukan contohnya:

Perbezaan kedudukan pelajar nombor 8 dengan nombor 9 hanya 4 markah sahaja, tetapi perbezaan kedudukan antara nombor 1 dengan nombor 2 adalah 20 markah

3. Skala Sela

Pengukuran yang menggunakan sekala sela mempunyai semua ciri ordinal dan ditambah pula, di setiap titik dalam skala berkenaan mempunyai jarak yang sama.

Skala sela memberikan sela sama daripada titik asal (origin) yang arbitrari.

Ini bermakna skala sela mempunyai ciri-ciri:

i. nominal dan ordinal, terutamanya ciri-ciri pangkat.

ii. Jarak numerik yang sama di atas skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciri yang diukur.

Contoh:

Sila perhatikan, nilai 0 dalam skala sela tidak bermakna tidak sesuatu yang diukur.

Contoh

Suhu 0 oC tidak menandakan tiada suhu.

Sekarang cuba kita lihat perbezaan IQ 60 dengan IQ 70, perbezaannya hanya 10 poin. Begitu juga IQ 120 dengan IQ 130, perbezaannya sama iaitu 10 poin juga.

Tidak boleh mengatakan mereka yang mempunyai IQ 120 adalah dua kali lebih baik dari mereka yang mempunyai IQ 60.

Ini kerana tidak terdapat titik sifar sebenar pada IQ. Tidak terdapat 0 IQ.

4. Skala Nisbah

Aras tertinggi dalam pengukuran ialah pengukuran menggunakan skala nisbah.

Skala nisbah mempunyai ciri-ciri nominal, ordinal dan sela serta mempunyai mutlak sifar yang mempunyai makna empirikal.

Nombor pada skala menunjukkan amaun atau ciri sebenar yang diukur.

Seandainya skala nisbah untuk pencapaian wujud, maka bolehlah kita katakan pelajar yang mendapat markah 80 adalah dua kali lebih pencapaiannya dengan pelajar yang mendapat markah 40

Setiap jenis skala memberi maklumat yang berlainan.

Skala nisbah memberi lebih maklumat daripada skala sela.

Skala sela memberi lebih maklumat daripada skala ordinal dan skala ordinal pula memberi lebih maklumat daripada skala nominal.

Prosedur statistik hanya boleh digunakan dengan jenis skala pengukuran tertentu.

Cara data disusun akan mempengaruhi jenis analisis statistik yang akan dijalankan.

Contoh:

Skala untuk menyukat tinggi menggunakan skala nisbah kerana titik kosong pada skala nisbah memberi makna tidak ada ketinggian atau ketinggian sifar.

Begitu juga halnya dengan timbangan yang mencatatkan 0 g bermakna tiada berat.

Antara pembolehubah yang mempunyai skala nisbah ialah:

Pendapatan,

Masa untuk melakukan sesuatu tugasan,

Umur.

Skala nisbah jarang digunakan dalam peyelidikan pendidikan dan lain-lain disiplin penyelidikan kerana titik ‘0’ yang diperolehi tidak melibatkan penggunaan yang sebenar.

Contoh:

Dalam sesuatu ujian di bilik darjah atau peperiksaan awam, calon yang mendapat markah kosong tidak bermakna mereka langsung tidak mempunyai ilmu dalam bidang yang dipelajari atau diuji tetapi tahap pencapaian mereka perolehi tidak mencapai tahap yang ditetapkan kerana mereka mungkin tidak dapat mengeluarkan jawapan seperti yang dikehendaki berdasarkan tugasan dalam soalan.

IKLAN