Monday, October 31, 2011

Jenis-Jenis Ujian (Part II)


6. Ujian Subjektif

Jawapan dalam beberapa ayat atau ayat panjang

Calon perlu merancang jawapan dan menulis dengan perkataan sendiri

Sesuai untuk mengukur aras kognitif seperti fahaman,aplikasi dan analisis

Sesuai untuk mengukur aras kognitif sintesis dan penilaian

Lebih mudah membinanya daripada soalan objektif

Sukar diperiksa kebolehpercayaan rendah

Kebolehan menulis dengan baik dan kemas

Menggalakkan calon melahirkan perasaan dan menyusun,mengintergrasi idea serta menggalakkan daya cipta

Tindakbalas calon dibahagikan dua.Tindakbalas terhad dan tindakbalas lanjutan

Jenis Tindakbalas Terhad

Jawapan pendek-menghadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon

Jenis Tindak balas lanjutan (Jawapan tidak terhad)

membenarkan calon memilih,mengatur dan membentangkan jawapan yang difikirkan paling sesuai

Menguji aras kognitif yang paling tinggi iaitu menguji calon membuat analisis dan penilaian

Kelemahan ujian Subjektif

kurang cekap untuk mengukur pengetahuan mengenai fakta-fakta kerana skop soalan adalah amat luas

pemerkahan adalah rendah kebolehpercayaan kerana maklumat-maklumat berbeza

Semak Soalan Jenis Struktur

Bahagian soalan mempunyai perkaitan dengan tajuk kecil yang sama

Soalan dijawab dengan satu perkataan,frasa, simbol, rumus atau ayat pendek

Setiap soalab spesifik,jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan

Semua petunjuk dalam soalan perlu dielakkan

Kehendak tahap kejituan atau unit diberitahu

Fakta soalan perlu tepat

Setiap soalan hanya mempunyai satu jawapan

Peraturan pemarkahan perlu disediakan

Soalan perlu disemak semula

Pembinan Ujian Esei

Bentuk ujian mengikut JSU

Tugasan soalan perlu jelas-Calon perlu mengetahui dengan jelas. Cth Bincangkan kaedah projek atau terangkan apa yang dimaksudkan dengan kaedah projek

Cuba guna perkataan penghurai contoh-jelaskan, huraikan,bezakan

Tunjukkan dengan jelas markah

Pilih soalan-soalan dengan teliti kerana skop sukatan pelajaran yang boleh dirangkumi oleh ujian esei

Arahan-arahan bagi ujian seharusnya jelas

Soalan esei yang mengandungi banyak pilihan adalah tidak digalakkan

Bentuklah soalan mengikut aras kesukaran yang sesuai dengan kebolehan mental murid

Tambahan bilangan soalan dan pelbagai jenis soalan untuk meninggikan kebolehpercayaan ujian

Penggunaan ujian esei adalah lebih sesuai untuk menguji kebolehan murid membuat aplikasi,analisis, sintesis dan penilaian

7. Ujian kepantasan

Ujian kepantasan mengandungi jumlah soalan yang banyak serta mempunyai aras kesukaran yang hampir seragam

Markat ujian seperti ini bergantung kepada jumlah soalan yang betul dijawapb oleh calon dalam masa yang terhad

Biasanya soalan yang dikemukana terlalu banyak untuk diselesaikan dalam masa yang terhad

Tulis apa sahaja yang anda suka

Sertakan nama samaran anda

Tulis nama negeri kelahiran anda

Kemudian, fikirkan siapa orang yang paling disayangi.

Apakah haiwan kegemaran anda?

Lima belas darab sifar berapa?

Lokasi anda sekarang di mana?

Apakah hobi anda?

satu tambah dua tolak tiga tambah satu?

Matapelajaran yang paling digemari?

Jumlah adik beradik?

Warna kegemaran?

8. Ujian Daya

Ujian daya merupakan ujian yang mengandungi soalan-soalan yang berbeza peringkat

Markat bagi ujian ini bergantung pada jumlah soalan yang dijawap dengan betul.Secara unggulnya masa ujian tidak dihadkan

Namun begitu peruntukan masa diberikan kepada calon untuk membaiki markatnya

8. Ujian Rujukan Norma

Ujian yang relatif yang menggambarkan prestasi kumpulan murid dalam graf yang normal

Meliputi satu bidang pelajaran yang luas

Tujuan-membanding prestasi murid dalam kumpulan

Menentukan murid murid sama ada lulus,gagal, cemerlang dan sederhana

Memilih murid untuk tujuan pengiktirafan -Sijil

Bermula dengan soalan yang mudah kepada lebih sukar dan mempunyai diskriminasi yang tinggi

Penentuan pangkat,gred bagi menentukan kelulusan murid pelbagai pangkat

Meliputi topik pembelajaran yang lebih luas

Menggunakan JSU

Kesukaran soalan adalah berdasarkan nisbah 25 peratus mudah,50 sederhana dan 25 peratus sukar

Kedudukan dalam sesuatu kumpulan menentukan pangkat pencapaian Contoh ujian-peperiksaan akhir penggal,UPSR,PMR,SPM dan STPM

Tidak memberi maklumat secara terperinci tentang kemahiran seseorang murid

9. Ujian rujukan Kriteria

Untuk rujukan yang menentukan peringkat pencapaian individu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan

Menumpukan pada tugas-tugas pembelajaran yang terhad

Tujuan-Menentukan tahap penguasaan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari mengikut kriteria yang telah ditentukan

Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian

Soalan yang hampir sama peringkat kesukaran dengan berpandukan objektif pelajaran

Semua soalan dapat membayangkan pencapaian calon denngan jelas.Biasanya hampir sama peringkat kesukaran

Kriteria secara terperinci ditentukan

Tiada gred ditetapkan dan memadaikan pernyataan lulus atau gagal

Tertumpu pada topik-topik tertentu yang lebih khusus

Taraf mutlak menentukan peringkat pencapaian.Contohnya Ali dapat menjawab 20 daripada 25 soalan matematik

10. Ujian Formatif

penilaian yang dijalankan secara berterusan, iaitu semasa pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan

mengenal pasti kelemahan yang wujud semasa pengajaran dan pembelajaran

memberi maklum balas kepada guru dan dengan itu guru dapat membaiki dari segi pengajarannya dan memberi tumpuan yang lebih pada tajuk-tajuk yang menimbul kesulitan kepada pelajar

membantu menentukan sama ada sesuatu kursus atau program itu berkesan dan menepati matlamat yang telah ditetapkan

alat-alat penilaian formatif ialah ujian guru di bilik darjah seperti ujian ringkas, kuiz, kerja rumah untuk mengetahui tahap pencapaian pelajar

Menjalankan ujian formal ataub tidak formal semasa waktu pelajaran secara individu,secara kumpulan atau secara kelas

Tak formal (pemerhatian dan soal jawab) atau formal (ujian pensel , atau ujian singkat)

Dilakukan semasa mengajar apabila mengesan kelemahan dalam beberapa kemahiran

Dijalankan secara kelas,secara kumpulan atau secara individu

Bagi ujian tak formal tiada rekod disediakan tetapi ujian formal menggunakan senarai semak/rekod prestasi

11. Ujian Sumatif

Sesuatu jenis ujian formal untuk mengesan pencapaian dalam sesuautu tahap persekolahan

Mengesan pencapaian pelajar berdasarkan beberapa unit pembelajaran dan pemeringkatan gred pelajar

Menjalankan ujian formal dalam beberapa waktu pelajaran secara kelas atau tingkatan

Selepas mengajar beberapa unit pengajaran

Ujian formal menggunakan kertas pensel atau ujian lisan dalam masa yang sesuai

Meliputi beberapa unit pembelajaran atau beberapa tahap persekolahan

penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu kursus atau program

untuk memperoleh maklumat tentang pencapaian pelajar pada akhir kursus itu, atau untuk mengetahui setakat mana keberkesanan program yang telah dijalankan itu

Penggunaan rekod profil atau sijil.

diguna untuk tujuan persijilan. Contoh ujian-ujian penilaian sumatif ialah ujian pada peperiksaan UPSR, PMR, SPM, dan STPM

Kegunaan-

Menempatkan murid dalam kumpulan atau kelas yang sesuai

Merancang dan mengubahsuai pelajaran atau kurikulum

Memberi sijil berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan

12. Ujian Prestasi

Ujian prestasi adalah ujian yang memerlukan pelajar menunjukkan pemahaman dan kemahiran mereka dalam melakukan aktiviti atau siri aktiviti seharian. Ujian prestasi memberi rangsangan kepada pelajar untuk memperkenal dan mengembangkan aktiviti pemikiran dan taakulan mereka berasaskan kepada kurikulum yang diajar

teknik yang digunakan dalam ujian prestasi ialah menghendaki pelajar merakam sebahagian aktiviti, menemubual pelajar bagi mengesahkan kebolehan, kefahaman dan pemikiran mereka. Teknik portfolio juga sering digunakan bagi memeriksa hasil kerja pelajar. Melalui teknik portfolio guru boleh menentukan sama ada kerja yang dilakukan memenuhi kehendak soalan ujian.

13. Ujian Pencapaian

Ujian pencapaian mengukur secara khusus sejauh mana pelajar telah menguasai isi sesuatu kursus yang diajar. Ujian pencapaian mempersoalkan apa yang pelajar telah belajar? Seringkali ujian pencapaian merujuk kepada ujian bagi mengukur tingkah laku pengajaran dan pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotor

14. Ujian Diagnostik

Penilaian diagnostik pula dilakukan sebagai cara untuk mengesan sama ada pelajar sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Sekiranya beliau belum bersedia, pensyarah dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar agar pembetulan serta penambahbaikan yang berkaitan boleh lakukan

15. Ujian Kecerdasan

Ujian kecerdasan adalah ujian yang direka khusus untuk mensampel secara luas pelbagai fungsi mental (pemikiran) supaya dapat menganggarkan tahap intelektual am seseorang individu.

Jenis-Jenis Ujian (Part I)


JENIS-JENIS UJIAN (Part 1)


1 . Ujian Individu

Digolongkan dalam ujian tara

Diambil oleh seseorang pada sesuatu masa

Sesorang pemeriksa terlatih akan mengemukakan soalan atau mengarahkan seseorang calon menjalankan tugasan

Kadangkala tidak perlu menggunakan bahasa langsung (boleh membantu calon yang kurang mahir bahasa)

Contoh ujian ujian Kecerdasan Stanfords-Biner, Skala Kecerdasan Dewasa Wechsler, ujian bakat

2. Ujian Berkumpulan

Ujian Tara berkumpulan merupakan ujian kertas pensel yang memerlukan calon membaca soalan itu sendiri

Ujian ini mudah dilaksanakan dan lebih ekonomis

Seluruh kelas dapat diuji

Pemeriksa terlatih tidak diperlukan kerana guru kelas /calon boleh membaca soalan sendiri

Contoh ujian kemajuan, ujian pencapaian, ujian esei

Setengah ujian dalm kumpulan boleh juga digunakan dalam ujian individu

3. Ujian Bertulis

Ujian yang melibatkan penggunaan bahasa yang gramatis dalam bentuk ayat

Ayat-ayat akan dikaitkan antara satu dengan yang lain untuk membentuk satu penulisan sebagai sumbangan bagi melahirkan pemikiran dan idea-idea penulis atas sesuatu tajuk tertentu seperti surat-menyurat,membuat laporan atau menulis hal kejadian harian

Contoh ujian ini berbentuk esei atau berbentuk rencana

Memerlukan suasana,masa, dan mungkin emosi untuk menukar perkataan, mengubah atau menyusun ayat dan menilai secara keseluruhan apa yang dihasilkan

Untuk menilai seorang pelajar guru perlu

-memberi peluang sama kepada semua murid untuk menjawab soalan yang sama

-Soalan hendak tegas dan terperinci akan apa yang diperlukan daripada murid

-Menulis dua atau lebih karangan adalah adil untuk menilai prestasi pelajar

Teknik Pemarkahan

Global-Amat baik,baik, sederhana,kurang baik,lemah

Perincian- Isi (50%),Bahasa (30%)Gaya (10%), Impak(10%)

Dinilai dalam 3 cara

Serta Merta-Menilai kefahaman pengetahuan dan kemahiran berbahasa

Kemajuan-Menilai laporan bertulis, menilai murid melalui ujian bertulis seperti ujian objektif atau ujian esei

PENCAPAIAN-Penilaian melalui ujian bertulis seperti ujian objektif atau ujian esei

4. Ujian lisan

Bergantung kepada objektif pengajaran lisan berkenaan seperti kefasihan,menyebut atau menggunakan Bahasa Malaysia yang standard

Menentukan objektif pengajaran dan bahan yang perlu digunakan dalam ujian

Pemarkahan bergantung kepada penilai dan kecekapan menilai prestasi seorang calon

Teknik temuramah dan teknik kloz sesuai digunakan dimana pengambil ujian disuruh melengkapkan atau menyambut soalan-soalan yang diberikan serta berinteraksi secara natural (diuji bukan dalam keadaan bertutur yang biasa)

Soalan-soalan yang akan dikemukakan telah di programkan

Tidak hanya menguji satu aspek sahaja tetapi aspek lain perlu dititik berat seperti apabila menguji kefasihan, sebutan dan kelancaran juga boleh diuji

Pemarkahan

Global-1 -tiada sambutan,2 –lemah,2-sedang,3-memuaskan,4-baik dan 5 cemelang

Teknik terperici- akhir kata,awal kata,kefasihan bahasa dan lain-lain aspek (Pembahagian Markah lihat pada markah keseluruhan)

Diuji dalam 3 Cara

Serta Merta-Menilai kebolehan pertuturan murid melalui soalan lisan,perbincangan dan kuiz

Kemajuan-Menilai keboleh-tuturan menlalui aktiviti syarahan,lakonan dan bercerita,menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti bacaan kuat,hafazan,kuiz

Pencapaian-Menilai aspek yang perlu seperti bacaan dalam bahasa melayu dan hafazan dalam Pendidikan Islam

5. Ujian Objektif

Terdiri daripada soalan atau item yang semuanya memerlukan jawapan yang pendek dan tepat

Terdapat pelbagi jenis item objektif tetapi setiap mempunyai satu ciri yang serupa iaitu jawapan khusus dan terbatas

Sistem pemarkahan adalah tetap

Kemampuan lain calon tidak diambil kira atau dilayan

Bilangan item banyak

Calon membuat pilihan jawapan yang tepat dan terbatas

Kualiti ujian bergantung kepada kemahiran dan kebolehan pengubalan soalan

Tiada kebebasan diberikan kepada calon menjawab soalan

Calon menghafaz dan menganalisakan pendapat orang lain

Banyak masa calon ditumpukan kepada membaca dan berfikir

Jawapan adalah tetap dan skim pemarkahan dapat disediakan dengan mudah

Pemeriksa yang kurang mempunyai pengetahuan isi ujian itu juga sanggup memeriksa kertas jawapan

Kelebihan Ujian Objektif

Ia meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas

Menguji aras kognitif diperingkat pengeahuaan,kefahaman dan aplikasi dengan berkesan

Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas

Objektif adalah tinggi. Jawapan yang sama akan diberi markat yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriksa yang berlainan

Item ujian dinyata dalam bahasa yang mudah

Calon yang mempunyai bahasa yang lemah juga boleh menjawab soalan objektif

Kebolehpercayaan ujian ini tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan

Kelemahan Ujian Objektif

Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga,masa dan perbelajaan

Ia tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi spt analisis,sintesis dan penilaian

Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun serta menghuraikan idea- idea

Menggalakkan calon meneka jawapan

Calon tidak membuat persediaan yang rapi kerana mereka boleh mengenal jawapan daripada senarai jawapan yang diberikan

Calon yang berlatih menjawab jawapan boleh meningkatkan taraf pencapaian

Senarai semak soalan objektif

Pokok Soalan harus bermakna(apa yang hendak ditanya)

Pokok soalan harus mengandungi bahan yang relevan (jelas,tepat dan mudah difahami)

Kurang pokok soalan dalam bentuk negatif

Semua pilihan jawapan hendaklah sejajar dengan pokok soalan dari segi bahasa

Satu item hendaklah mengandungi satu jawapan yang nyata dan betul sahaja

Kesemua pengganggu hendalah munasabah dan berbentuk seolah-olah boleh diterima

Panjang pengganggu hendaklah sama atau hampir sama

Penempatan jawapan A,B,C.D atau E hendaklah berubah-ubah

Kurangkan penggunaan pengganggu tiada jawapan

Sekurang-kurangnya perlu ada empat atau lima jawapan

Bentuk item yang berlainan daripada yang pernah dibuat dalam bilik darjah sekiranya mengukur aras kognitif yang tinggi

Pilihan jawapan diatur mengikut tertib sekiranya jawapan itu berbentuk nombor atau angka

Soalan negatif dielakkkan atau dihadkan spt tidak,kecuali

Soalan yang dibina perlu dikaji semula

IKLAN