Wednesday, May 4, 2011

Hubungan Kesahan dan Kebolehpercayaan


Penjelasan Hubungan Antara Kebolehpercayaan dan Kesahan.
Kesahan:
Yap Yee Keong, Wan Chwee Seng, Ismail Abu Bakar(1985) telah dipetik berkata “ suatu ujian itu dikatakan sah jika ia mengukur semua yang hendak diukur dan tidak lain daripada itu”
Tan Hui Leng, Ee Ah Meng (!996) telah dipetik berkata “ kesahan merujuk kepada takat sesuatu ujian dapat memenuhi tujuannya”
Lee Shok Mee, Mok Soon Sang (1989) telah dipetik berkata “ kesahan menunjukkan kepada setakat mana sesuatu ujian dapat memenuhi tujuan menguji.”
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dinyatakan bahawa kesahan dalam ujian adalah merujuk kepada kualiti ujian yang betul-betul mengukur dan menilai dengan tepat sesuatu yang hendak diukur. Ianya dikatakan sah kerana ia dapat menjamin bahawa ujian itu benar-benar menguji perkara-perkara yang harus diuji dan tidak lebih dari itu.
Kebolehpercayaan :
Yap Yee Keong, Wan Chwee Seng, Ismail Abu Bakar(1985) telah dipetik berkata “ satu lagi cirri penting dalam menentukan sama ada sesuatu ujian itu baik atau tidak ialah keutuhannya. Jika ciri kesahan menekankan apa yang hendak diukur, keutuhan pula mementingkan ketepatan atau kejituan ukuran yang dibuat.”
Azizi Ahmad, Mohd Ishak Awang (2008) telah dipetik berkata “ kebolehpercayaan boleh merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skoran bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji.
Mok Soon Sang (2009) telah dipetik berkata “ ciri kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada pencapaian calon adalah tekal apabila dia mengambil ujian itu beberapa kali dalam satu jangka masa.”
Lee Shok Mee, Mok Soon Sang (1989) dan Tan Hui Leng, Ee Ah Meng (!996) menyatakan bahawa kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan ujian yangdibuat berulang kali.


Berdasarkan pernyataan di atas, dapat difahami bahawa kebolehpercayaan adalah sesuatu ujian yang tekal. Ianya dapat mengukur ujian setelah dilaksanakan berulang kali dalam suatu tempoh masa yang berbeza.
Ciri-ciri ujian yang baik adalah ujian yang mempunyai kesahan dan juga kebolehpercayaan dalam sesebuah soalan. Ianya diperjelaskan seperti di bawah :
1) UJIAN YANG SAH DAN BOLEH DIPERCAYAI ADALAH UJIAN YANG HANYA MENGUKUR APA YANG SEBENAR-BENARNYA INGIN DIUKUR DAN SETELAH DILAKSANAKAN UJIAN ITU BEBERAPA KALI, SKOR MURID DALAM UJIAN TERSEBUT ADALAH SAMA ATAU HAMPIR SAMA DALAM SETIAP UJIAN. UJIAN INI MERUPAKAN UJIAN YANG TERBAIK KERANA MENEPATI DARI ASPEK KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN.
KESAHAN

SKOR
(KEBOLEHPERCAYAAN)

UJIAN


2) UJIAN YANG SAH TETAPI TIDAK BOLEH DIPERCAYAI ADALAH UJIAN YANG MENGUKUR APA YANG SEBENAR-BENARNYA INGIN DIUKUR. NAMUN, SETELAH DILAKSANAKAN UJIAN ITU BEBERAPA KALI, SKOR MURID DALAM SETIAP UJIAN ITU AMAT BERBEZA. HAL INI DIPENGARUHI OLEH FAKTOR EMOSI, TEMPAT UJIAN, SUASANA PERSEKITARAN DAN SEBAGAINYA. UJIAN INI MASIH MERUPAKAN UJIAN YANG BAIK DAN BOLEH DIGUNA PAKAI. GURU PERLU MEMASTIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PUNCA BERLAKUNYA KETIDAK BOLEH PERCAYAAN UJIAN INI DIKENALPASTI DAN DIATASI.
KESAHAN

SKOR
(KEBOLEHPERCAYAAN)

UJIAN


3) UJIAN YANG TIDAK SAH TETAPI BOLEH DIPERCAYAI ADALAH UJIAN YANG TIDAK MENGUKUR APA YANG SEPATUTNYA DIUKUR. NAMUN, SETELAH UJIAN ITU DILAKSANAKAN BEBERAPA KALI, SKOR MURID DALAM SETIAP UJIAN ADALAH TETAP ATAUPUN HAMPIR SAMA. UJIAN INI MERUPAKAN UJIAN YANG TIDAK SAH DAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN SKOR DAN MAKLUM BALAS PEMBELAJARAN MURID KERANA IANYA TIDAK MENGUKUR ASPEK YANG PERLU DIUKUR.
KESAHAN

SKOR
(KEBOLEHPERCAYAAN)

UJIAN


4) UJIAN YANG TIDAK SAH DAN TIDAK BOLEH DIPERCAYAI ADALAH UJIAN YANG TIDAK MENGUKUR APA YANG HENDAK DIUKUR DAN SKOR MURID DALAM UJIAN YANG DILAKUKAN BERULANG KALI ADALAH TIDAK TEKAL. UJIAN INI ADALAH UJIAN YANG TIDAK BOLEH DIGUNAPAKAI. SKOR DARI UJIAN INI JUGA TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUM BALAS PEMBELAJARAN MURID KERANA IANYA ADALAH TIDAK JITU DAN MURID TIDAK DIUJI DENGAN PERKARA-PERKARA YANG DIPELAJARI.
KESAHAN

SKOR
(KEBOLEHPERCAYAAN)

UJIAN
KESIMPULANNYA, UJIAN YANG SAH TIDAK SEMESTINYA UJIAN YANG BOLEH DIPERCAYAI DAN JUGA SEBALIKNYA. KESAHAN UJIAN MENENTUKAN SAMA ADA SESEBUAH ITEM UJIAN ITU BOLEH DIGUNAPAKAI ATAUPUN TIDAK. MANAKALA SKOR YANG BOLEH DIPERCAYAI MEMBANTU GURU MENDAPATKAN PENILAIAN DAN MAKLUM BALAS PEMBELAJARAN TERBAIK DARI MURID TANPA DIPENGARUHI FAKTOR LUARAN.

No comments:

Post a Comment

IKLAN