Tuesday, September 13, 2011

Mazhab Qadariah

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud radhiallahu’anhu berkata : beliau diberitahukan Rasulullah sallallahu’alaihi wasallam dan Beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan : “ Sesungguhnya salah satu diantara kamu dikumpulkan di perut ibunya empat puluh hari berupa mani, kemudian berupa segumpal darah selama itu, dan berupa sekerat daging selama itu juga. Kemudian diutus malaikat dan meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan empat hal : menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, sengsara atau bahagia. Demi Allah yang tiada ilah ( tuhan ) selain Dia. Sesungguhnya salah satu diantara kamu beramal amalan ahli syurga sampai antara dia dengan syurga tinggal sejengkal. Kemudian didahului ketentuan sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka dan masuklah ia ke dalam neraka. Dan salah satu diantara kamu melakukan amalan ahli neraka sampai antara dia dan neraka tinggal sejengkal, kemudian didahului ketetapan, sehingga dia melakukan amalan ahli surga sehingga dia masuk ke dalam syurga 

 Qadariah

 Latar Belakang

Penamaan aliran Qadariyah didasarkan pada pandangan kelompok ini yang percaya akan tidak adanya intervensi Tuhan terhadap perbuatan manusia. Kata Qadara berasal dari bahasa Arab, artinya  kemampuan, kekuatan, memutuskan. Dalam bahasa Inggris, sering disebut dengan istilah free will atau free act (kebebasan berkehendak dan kebebasan berbuat).

 Arti Qadariyah secara terminologis adalah satu aliran yang percaya akan kebebasan manusia bertindak dan menentukan pilihan perbuatan tanpa peranan Tuhan. Setiap manusia adalah pencipta bagi perbuatannya, dengan demikian, kita dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri.

 Manusia memiliki qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka adalah golongan yang menyatakan perbuatan itu daripada hamba bukannya daripada Allah.

Fahaman ini muncul apabila mereka menyeleweng hadis Nabi Muhammad yang berpesan supaya jangan terlalu banyak membicarakan mengenai qada’ dan qadar sehingga dipengaruhi oleh syaitan.

 Kemunculan

Secara pasti, tidak dapat diketahui secara tepat aliran kemunculan Qadariyah dan ia menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Pendapat yang terkenal, mengatakan bahawa fahaman ini pertama kali muncul pada akhir zaman Sahabat sekitar tahun 70 H/689 M, oleh Ma’bad al-Juhani (w. 80 H/699 M) dan Ghailan ad-Dimasyqi (w. 105 H/722 M) Ma’bad al-Juhani adalah seorang tabi’i yang dipercayai dan pernah berguru dengan Hasan al-Basri. Ghailan ad-Dimasyqi berasal dari Damaskus.

Faham Qadariyah dikatakan berasal dari orang Iraq bernama Susan yang beragama Kristian, kemudian memeluk agama Islam, dan kembali lagi ke Kristian. Dari Susan inilah Ma’bad dan Ghailan mengambil faham tersebut. Susan adalah penganut fasafah Nasrani Mazhab Nestorian yang mendirikan sekolah filsafat di Gundisapur, dan berdekatan dengan Basrah. Mazhab Nestorian ini mengadoptasi fasafah Yunani aliran Epikureanisme (Abiquriyyun), dengan konsepnya : kerana perbuatan-perbuatan kita adalah bebas, dan kepada merekalah (perbuatan-perbuatan tersebut) disabitkan pujian dan celaan.

 Terdapat dua pendapat tentang penamaan aliran Qadariyah;

1. pendapat yang menyandarkan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa manusia adalah pencipta dan memiliki kekuatan mutlak terhadap apa yang akan diperbuatnya, tanpa intervensi apapun dari Tuhan.

2. adalah orang-orang yang berkeyakinan bahawa qudrah manusia bukan pada penciptaan perbuatan tetapi pada pemilihan dan pelaksanaan perbuatan tersebut.

Ada dua sebab utama yang dapat dikategorikan menjadi sebab munculnya faham dan aliran Qadariyah yaitu :

1.       Masyarakat Arab yang cenderung fatalis, kehidupan yang serba sulit, faktor alam yang tidak mendukung untuk lepas dari faham tersebut.

2.       Secara politik, pemerintah yang berkuasa ketika itu, Bani Umayyah, menganut dan menekankan faham fatalis, serta menjadikannya legitimasi kekuasaan yang dipegang. Hadirnya Qadariyah dianggap sebagai berlawanan dgn kerajaan Muawiyyah

 Seiring perjalanan penyebaran faham ini, Ma’bad al-Juhani terlibat dalam gerakan politik menentang pemerintahan Umayyah. Beliau memihak kepada ‘Abdurrahman ibn al-Asy’as, Gubernur Sajistan wilayah kekuasann Bani Umayyah. Dan pada satu pertempuran, Ma’bad al-Juhani terbunuh pada tahun 80H.  Ghailan ad-Dimasyqi menjadi penerus aliran Qadariyah stlh terbunuhnya Ma’bad al-Juhani. Faham ini tersebar luas ke wilayah Damaskus, namun mendapat larangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, penyebaran faham ini dapat berlangsung lama, tapi Ghailan dihukum mati oleh Khalifah Hisyam bin Malik (724-743 M). Ada dialog singkat sebelum dia dibunuh :

 “Manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya, manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Dan manusia sendiri yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri”

 Fahaman

       Takdir difahami sebagai ketentuan Allah yang diciptakannya bagi alam semesta beserta seluruh isinya sejak azali. Seseorang diberi ganjaran baik dengan balasan surga kelak di akhirat. Dan seseorang akan diberi ganjaran seksa di neraka.

         Semua ini atas pilihan manusia sendiri, bukan pilihan akhir Tuhan. Tidaklah pantas manusia menerima siksaan atas tindakan salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemampuannya sendiri.

Kemudian, dengan potensi yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengembangkan sunnatullah yang ada.

Contoh; manusia yang ditakdirkan tidak dapat mengangkat beban seperti kekuatan gajah. Tapi potensi yang ada, manusia dapat berfikir mengangkat dengan menggunakan alat.

Kreativiti/kemampuan manusia inilah yang menjadi asas keyakinan aliran ini. sejauh mana kebebasan yang dimiliki manusia? Siapa yang membatasi daya imajinasi manusia? Dimana batas akhir kreatifitas manusia?

Qadariyah disandarkan kepada orang-orang yang meyakini adanya sunnatullah sebagai alternative-alternatif pilihan yang diciptakan Tuhan dan manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan perbuatan tersebut.

Dan kerana inilah manusia ditentukan baik dan buruk atas pilihan mereka sendiri dan bukan dengan campurtangan Allah swt.Semua ini atas pilihan manusia sendiri, bukan pilihan akhir Tuhan. Tidaklah pantas manusia menerima siksaan atas tindakan salah yang  dilakukan bukan atas keinginan dan kemampuannya sendiri.

Tokoh

Ma’abad al- Juhani

Al-Zahabi menyebut di dalam bukunya Mizan al-Iktidal, pada peringkat awal, Ma’abad adalah sarjana tabiin yang dipercayai. Namun, dia membawa ajaran yang terpesong kerana menjadi orang yang pertama menyeleweng mengenai qadar.

 Ghilan al-Dimasyqi

Dia mengikut fahaman ini dan meneruskan penyebarannya selepas Ma’abad iaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz.

Mendengar fahaman Ghilan, kalifah Umar memanggilnya supaya berdebat dengan Imam al-Auza’ i.

Akhirnya dia menyerah kalah dan berkata kepada khalifah, “Wahai Amirul Mukminin, saya datang dalam keadaan sesat lalu kamu menunjukkan kepada saya jalan yang benar.

Saya datang dalam keadaan jahil lalu kamu mengajar saya, demi Allah saya tidak mahu bercakap lagi perkara itu.” Namun, selepas khalifah Umar meninggal dunia, dia kembali semula menyebarkan ajarannya.

Khalifah Hisyam bin Abdul Malik memanggilnya supaya berdebat dengan Imam al-Auza’i. Kali yang kedua dia menyerah kalah.

Walau bagaimanapun, dia berdegil menyebarkan ajarannya. Dengan berani dia berkata, “Qadar baik dan jahat itu daripada hamba.”

Akhirnya, khalifah Hisyam memerintah supaya dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh.

Pecahan : Al-Khabitiah

Mereka adalah pengikut Ahmad bin Khabit. Pada mulanya dia adalah pengikut fahaman Muktazilah sebelum beralih kepada fahaman Qadariah. Fahamannya melampau sehingga membawa fahaman tansukh (berpindah roh) dan bertuhankan Nabi Isa. 

Pecahan : Al-Hamariah:

Golongan ini pada mulanya menjadi pengikut Jaafar as-Sadiq semasa al-Hasan yang menjadi salah seorang imam mazhab Imamiah masih hidup.

Tidak lama kemudian mereka meninggalkan al-Hasan dengan menyatakan, “Kami menguji Hasan dan kami dapati dia tidak mempunyai ilmu. Kami mengikut Hasan tanpa pengetahuan dan makrifah. Oleh itu maka kelayakannya menjadi imam terbatal.” Seterusnya mereka menganut fahaman Qadariah dengan menafikan qadak dengan qadar daripada Allah.

1 comment:

IKLAN